Praktisch

Verhoudingen

Alle medewerkers werken in de praktijkgebouwen voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid.

Tussen de verschillende medewerkers en de Dr. Emmanuel Maes bvba (alsook tussen de verschillende medewerkers onderling) bestaat er geen hiërarchische relatie op organisatorisch en arbeidsrechterlijk vlak.

De medewerkers huren enkel een bureel en wachtruimte van de Dr. Emmanuel Maes bvba. Het verhuren van lokalen is opgenomen in het maatschappelijk doel van de Dr. Emmanuel Maes bvba.

Een doorverwijzing door Dr. Emmanuel Maes houdt geen verantwoordelijkheid in met betrekking tot de indicatiestelling en de inhoudelijke aspecten van de door de medewerker(s) verstrekte behandelingen.

Een doorverwijzing voor een (psychotherapeutische) begeleiding vanwege Dr. Emmanuel Maes impliceert bovendien geenszins de verplichting om hiervoor binnen de praktijk te consulteren. Het staat eenieder vrij om externe hulpverleners te contacteren. Aan externe hulpverleners wordt dezelfde service (met betrekking tot briefwisseling en bereikbaarheid) geboden. Vraag over externe hulpverleners desgevallend info.

Permanentie

Elke medewerker organiseert in overleg met zijn/haar cliënten een eigen permanentieregeling bij crisissituaties en/of ten tijde van afwezigheid (vakantie, ziekte, zwangerschap, …). Alleen cliënten die tevens in behandeling zijn bij Dr. Emmanuel Maes kunnen beroep doen op zijn permanentieregeling op 0485.48.19.19.

Afspraken maken – verplaatsen – afzeggen

Elke medewerker beheert zijn/haar afsprakenagenda zelf en gebruikt hiervoor een eigen GSM-nummer en/of e-mailadres. Deze telefoonnummers en e-mailadressen staan vermeld op deze website.

Sommige medewerkers vragen om een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat (voicemail) en bellen dan later terug. Let er dan op dat je jouw contactgegevens achterlaat.

Het heeft geen zin om bij onbereikbaarheid van één medewerker een andere medewerker te contacteren om een boodschap door te geven. Ook deze medewerkers beschikken niet over bijkomende GSM-nummers en/of e-mailadressen dan die op de website vermeld staan.

In geen geval onderbreekt een medewerker een eigen therapiesessie om een boodschap door te geven aan een andere medewerker die op dat moment ook aan het werk zou zijn in het praktijkgebouw.

Indien je afspraken hebt met meerdere therapeuten op eenzelfde dag moet je deze bij annulering van een afspraak allemaal verwittigen.

Financieel

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van hun tarieven, het innen van hun honoraria en de verdere boekhoudkundige/fiscale afhandeling.

Vraag hierover bij aanmelding steeds info.

Sommige medewerkers beschikken over een eigen mobiele betaalterminal die enkel kan gebruikt worden voor het betalen van prestaties aan de desbetreffende therapeut. Het kan dus voorkomen dat u bij de één wel en bij de andere niet met betaalkaart kan betalen.

Het verrichten en tarifiëren van prestaties gebeurt door de individuele therapeut. Vragen en opmerkingen hierover richt je dan ook best aan hem/haar.

In geen geval worden omwille van verzekerings- en/of terugbetalingsmodaliteiten prestaties aangerekend door een andere therapeut.

Tenslotte is het vergoeden van doorverwijzende therapeuten (voor het aanbrengen van cliënteel) of het afromen van honoraria van medewerkers bij wet verboden.

Medewerkers betalen enkel huur voor het gebruik van lokalen.

Omdat bij een no-show (d.i. het niet komen opdagen op een vastgelegde afspraak) geen huur is verschuldigd aan de Dr. Emmanuel Maes bvba, is de Dr. Emmanuel Maes bvba geen partij in het no-show-beleid dat eventueel door medewerkers zou gevoerd worden.

Dossiervorming

Elke medewerker houdt een eigen dossier bij. Er is dus geen gemeenschappelijk of geïntegreerd dossier. Medewerkers hebben geen toegang of inzagerecht in dossiers van andere medewerkers. Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor de stockage en bewaring van dossiers. Bovendien staat elke medewerker zelf garant voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake het beroepsgeheim en de bepalingen inzake de wet op de patiëntenrechten.

Ook nadat een medewerker zijn/haar activiteiten in de lokalen van de Dr. Emmanuel Maes bvba heeft stopgezet, dient men zich voor het opvragen van gegevens te wenden tot de medewerker. Het is niet aan de Dr. Emmanuel Maes bvba om de contactgegevens van ex-medewerkers up to date te houden en deze desgevallend door te geven.

Gegevens­uitwisseling

Gegevens worden niet automatisch uitgewisseld tussen verschillende medewerkers. Wat je tegen de één zegt, wordt dus niet doorverteld aan een andere medewerker.

Om alle misverstanden te voorkomen hebben wij namelijk graag dat je zelf de spilfiguur blijft in het verstrekken van informatie. Indien je toch wenst dat er info wordt doorgeven, dan gebeurt dit meestal via een verslag dat samen met jou wordt opgemaakt.

Externe verslaggeving

Elke medewerker verzorgt zelf zijn/haar externe rapportage/verslaggeving.

Meestal wordt er bij aanvang en bij het afronden van een begeleiding een verslag opgemaakt ten behoeve van de huisarts en/of verwijzer. Uiteraard kan dit enkel mits jouw toestemming.

Medewerkers rapporteren enkel over de door hen uitgevoerde behandelingen. Indien je bijvoorbeeld een verslag van een arts/psychiater nodig hebt, dien je hiervoor een arts/psychiater te consulteren. In geen geval worden verslagen die door medewerkers werden opgemaakt door een arts/psychiater geparafeerd (en op die wijze als medisch verslag gelegitimeerd).

Tenslotte wordt het ‘nodig hebben van een medisch verslag’ niet aanzien als een medische urgentie. Indien je niet (meer) in behandeling bent bij Dr. Emmanuel Maes, dien je hiervoor een niet-dringende raadpleging af te spreken bij Dr. Emmanuel Maes of bij een arts naar keuze.

Indien je wenst dat bepaalde gegevens uit de behandeling van andere medewerkers mee in het medisch verslag worden opgenomen dien je deze gegevens te kunnen staven aan de hand van een verslag van de medewerker.

Een medewerker contacteren

Je contacteert ons best per telefoon en/of e-mail.

Elke medewerker heeft hiervoor een eigen GSM-nummer en/of e-mailadres.

Het heeft geen zin om bij onbereikbaarheid van één medewerker een andere medewerker te contacteren om een boodschap door te geven. Noch deze medewerkers, noch Dr. Emmanuel Maes beschikken over andere GSM-nummers en/of e-mailadressen dan die op de website vermeld staan.

In geen geval onderbreekt een medewerker een eigen therapiesessie om een boodschap door te geven aan een andere medewerker die op dat moment ook aan het werk zou zijn in het praktijkgebouw.

Indien je een brief of document hebt voor een medewerker geef je die best tijdens de sessie af. Indien je documenten heeft voor Dr. Emmanuel Maes dan steek je die best gewoon in de brievenbus in de buitenhall.

Medicatie­voorschriften – ziekte­attesten

Voorschriften en/of ziekteattesten worden enkel gemaakt tijdens een therapiesessie bij een psychiater/arts. Deze documenten kunnen niet terloops gevraagd worden wanneer je toevallig in het praktijkgebouw bent voor een sessie bij een andere therapeut.